STANDARDVEDTÆGTER

STANDARDVEDTÆGTER

I ”standardvedtægter” omtales emner som skal være indeholdt i en forenings vedtægter.
Den endelige udformning skal indrettes efter foreningens formål, aktiviteter og størrelse.

____________________________________________

 • 1.   Navn og hjemsted.
  Foreningens navn er……
  Dens hjemsted er……
 • 2.  Foreningens formål.
  Foreningens formål er……

  § 3.  Medlemskab af organisation.
  Foreningen er medlem af ………

 • 4.  Bestyrelsen
  Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand (evt. næstformand), kasserer, sekretær samt yderligere …… medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor formand og sekretær vælges i lige årstal og næstformand, kasserer og et menigt medlem vælges i ulige årstal.
1-2 suppleanter vælges for et år af gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt …… år.


 • 5.
    Tegningsret
  Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Ved væsentlige økonomiske dispositioner af formanden og kassereren i fællesskab.
 • 6.  Optagelse af medlemmer
  Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages enhver der er fyldt ….. år. Medlemmer er pligtige til at betale kontingent som fatsat på den ordinære generalforsamling.
 • 7.  Udmelding og udelukkelse
  Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Stk. 2. Kontingentrestance med mere end 2 måneder medfører udelukkelse.

Stk. 3.  Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.
Udelukkelse på grund af uværdig opførsel kan ankes til behandling på førstkommende generalforsamling.   

 • 8.  Generalforsamlingen

  Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i …….  måned og varsles skriftligt pr. brev/ i klubbladet/ via opslag i klubhuset mindst …… uger før afholdelsen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest …… dage før afholdelsen.

Stk. 3. Alle medlemmer over …… år har stemmeret. (Medlemmer under …… år kan repræsenteres af en forældre med dertil hørende stemmeret.)

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

stk. 6. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af regnskab samt budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. a) valg af bestyrelse i henhold til § 4.
b) valg af 1-2 suppleanter.
7. a) valg af 2 revisorer.
b) valg af revisorsuppleant.
8.  Eventuelt.

 • 9.  Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ….. af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 • 10Regnskab

  Foreningens regnskabsår går fra …… til …… og senest d …… afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

 • 11.
  På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisor- suppleant. Revisorerne skal hvert år i …… måned gennemgå det samlede regnskab. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 • 12
  Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue til …….. arbejdet i …… kommune.
Således vedtaget d ……